hrmanage@netvision.net.il | 052-8-226-555 | HR Manage

מעת לעת ארגונים חווים שינויים אשר מלווים בפרידות מתוכננות או פתאומיות מעובדים ומנהלים. צמצומים, ארגון מחדש, מיזוגים, רכישות, העתקת פעילות לחו"ל הכרוכים בצמצום מצבת כוח האדם, משפיעים על תפקודו של הארגון העסוק בתקופות המעבר בהתמודדות עם תחושות לחץ, חרדה ואי ודאות בקשר לעתיד הצפוי.

אנו ב- HR Manage מסייעים לארגון ולעובדיו בתכנון ולווי תהליכי פרישה ומבינים כי תהליך זה, כמו תהליכי שינוי מורכבים אחרים, דורש הגדרה מדויקת של מטרות ויעדים לביצוע ונקיטת גישה שיטתית ומערכתית להשגת יעדים אלו. זאת על מנת:

  1. לצמצם ולמנוע תביעות משפטיות אפשריות כנגד הארגון כתוצאה מתהליך לא חוקי ולא הוגן
  2. לסייע בשמירת המורל של העובדים שנשארו בארגון והפחתת תסמונות "סינדרום הניצולים" תחושות של אשמה, חרדה, וורקוהוליזם או מצד שני "ראש קטן" ומוראל ירוד)
  3. לשמר המוניטין של החברה כמעסיק הגון הפועל לפי אמות מידה מקצועיות מוסריות ואתיות
  4. לסייע בהפחתת הלחץ של מנהלים בארגון, בייחוד אלו המעורבים באופן פעיל בתהליך
  5. בעשיית הדבר הנכון מבחינה אתית וערכית כלפי העובדים (העוזבים והנשארים) ומחזיקי עניין –העברת מידע מהימן, תקף ומעודכן, יצירת שקיפות, ושמירה על ערכים של הוגנות בתכנון תנאי הפרישה ולווי הפורשים.

בין השירותים הניתנים על ידנו:

  1. תכנון תהליך הפרישה – שלב זה מאופיין בתכנון ועיצוב האסטרטגיה, נהלים, מועדים, ולוגיסטיקה של עזיבת העובדים לדוגמה: מהי חבילת הפיצויים המוצעת לכל אחד מן הפורשים, קביעת כללים/קריטריון לפרישה וסיום עבודה (האם מי שנכנס אחרון יוצא ראשון? קריטריון תלוי ביצועים? גיל? מצב משפחתי ומצב סוציו אקונומי?), זיהוי ומיפוי העובדים הרלוונטיים, אסטרטגיית התקשורת פנים וחוץ ארגונית ביחס לתהליך הפרישה, ניתוח היבטים משפטיים של התהליך, הדרכת מנהלים – ביצוע שימוע, מתן מיומנויות וכלים לביצוע שיחת סיום עבודה וכד'.
  2. ביצוע – שלב זה מאופיין במתן תמיכה רגשית וחברתית לפורשים באמצעות גורמים פנים ארגוניים (משאבי אנוש) וחוץ ארגוניים, לדוגמה: אספקת מידע וסיוע מקצועי בנושאים כלכליים/פיננסיים ותכנון תנאי הפרישה, הכוונה ופיתוח של יעדי קריירה במתכונת אישית או קבוצתית, סיוע בהשמה במקום עבודה חדש באמצעות חברות ייעוץ והשמה.
  3. תמיכה רגשית וחברתית בעיקר לנשארים בארגון במטרה להפחית את "תסמונת הניצולים" שם אשר בא לתאר רגשות מגוונים של חרדה, כעס ודמורליזציה יחד עם התנהגויות כגון וורקוהוליזם, יוזמת יתר או לחלופין תת פעילות וחוסר פרודוקטיביות.