hrmanage@netvision.net.il | 052-8-226-555 | HR Manage

תהליכי הערכת בכירים ואבחון מנהלים נועדו על מנת לספק למקבלי ההחלטות בארגון מידע תקף על מועמדים לתפקידי מפתח בארגון.

חברת HR Manage מיישמת גישות מגוונות לאבחון והערכה לרבות, מבחני ידע, מבחני כישורים, סימולציות ניהוליות ועסקיות, ראיונות עומק, משוב 360 וניתוח מידע ביוגראפי, זאת במטרה להבטיח כי המנהלים הנכונים יגיעו לתפקידים התואמים את כישוריהם ועל מנת למנוע טעויות יקרות.

אנו מספקים הערכה מעמיקה לגבי יכולתו של הפרט להצליח בתפקיד מסוים, כמו גם ניתוח של גורמי ההצלחה בתפקיד אליו מיועד ובהתאמה למאפייניו הייחודיים של ארגון.

תהליכי הערכת בכירים ואבחון מנהלים נדרשים בדרך כלל בצמתי החלטה כאשר:

  1. הארגון נדרש לקבל החלטות בנוגע לאיוש משרות בתפקידי מפתח – בעת פרישת מנהל בכיר, תהליכי מיזוג ורכישה, ארגון מחדש
  2. הארגון נדרש לקבל החלטות בנוגע לקידום עובדים או לצורך תהליכי פיתוח קריירה בארגון
  3. הארגון מבקש לקיים תהליכי אימון ופיתוח מנהלים – תהליכים אלו מבוססים על מינוף חוזקות, הבהרה וחיזוק חולשות יחסיות, פיתוח מנגנוני תמיכה ובניית מנהיגות משפיעה.

אנו יודעים לספק מענה דיסקרטי מהיר ו"תפור" אישית לצרכיו של הארגון. במסגרת זו תהליך ההערכה שלנו כולל:

  1. ראיונות עם בעלי העניין המרכזיים (יו"ר/בעלים/מנכ"ל) על מנת ללמוד על הארגון אסטרטגיה, אתגרים מטרות מרכזיות.
  2. יצירת קשר עם המועמד והסבר כללי על התהליך.
  3. ביצוע אבחון והערכה הכוללים מבדקים התואמים את דרישות התפקיד.
  4. ניתוח הנתונים וגיבוש סיכון הכולל תוצאות ומסקנות
  5. מפגש עם בעלי עניין מרכזיים ומקבלי החלטות לייעוץ/מתן מידע נוסף תומך החלטה
  6. אופציונאלי – פגישת משוב עם המועמד