hrmanage@netvision.net.il | 052-8-226-555 | HR Manage

קידום עובדים, מנהלים ובעלי תפקיד שונים לתפקידי חונכות והדרכה מאפשרים לארגון להתבסס על משאביו הפנימיים בתהליכי העברת ידע ושימורו אך גם מאפשרים לעובדים היכולים ורוצים בכך לפתח יכולת מקצועית חדשה.

מטרת התוכנית להכשרת חונכים ומדריכים פנים ארגוניים היא להקנות למשתתפים בה כישורי הנחיה, הדרכה, הערכה וחונכות במסגרת מילוי תפקידם. במסגרת זו אנו מסייעים לארגונים:

  1. לבצע תהליכי אבחון ומיון למועמדים לתפקיד חונכות והדרכה
  2. לקבוע יעדים, תכנים ונושאים המאפשרים התפתחות מקצועית ואישית עבור כל אחד מהמועמדים בזיקה לתפקידם הנוכחי
  3. הקניית כישורים ומיומנויות במסגרת פרטנית/קבוצתית הכוללת את התכנים הבאים (דוגמה חלקית): תפישת תפקיד החונך/מלווה ומודלים של חונכות וליווי; משמעות הנחייה והדרכה; מיומנויות הדרכה והנחייה בקבוצה; מיומנויות תקשורת ושיתוף פעולה; מודלים של רפלקציה ופתרון בעיות; מיומנויות חשיבה ותקשורת בין-אישית במצבי קונפליקט; תהליכי העצמה והתמודדות עם שינויים
  4. עיצוב ובניית מערך להתנסות מעשית בתהליכי חונכות הדרכה, סופרוויז'ן וקבלת משוב
  5. הטמעת תהליכי בקרה מעקב והיזון חוזר, קביעת יעדים והכנת תוכנית אישית לשיפור/התקדמות מקצועית